Підвищена увага з боку бізнесу, а також постійне зростання попиту на фахові науково-правові знання є свідченням того, що наразі в чинному законодавстві України є низка колізійних питань, які в окремих випадках не є співзвучними з правовим регулюванням договірних зобов’язань. Саме тому, юридичні особи приватного права натикаються на суперечності в процесі реалізації своїх договірних зобов’язань. Обґрунтування корпоративних, цивільно-правових та господарських ситуацій, якими ускладняється ведення господарської діяльності, в тому числі й виконання договірних зобов’язань, все частіше здійснює незалежна фахова науково правова експертиза. Особливу роль в такій експертизі відіграє вітчизняна та зарубіжна наукова доктрина, яка включає в свій зміст унікальні знання, що й слугують підґрунтям для вивчення специфічної сторони цивільно-правових та господарсько-правових відносин.

Оскільки, у випадку порушення зобов’язань настають зазначені у договорі та встановлені законом наслідки правового характеру, тому доведення відсутністю вини однієї зі сторін договору є важливим. В окремих випадках таке доведення стосується впливу дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Фактично встановлення причинно-наслідкового зв’язку між дією таким обставин та їх наслідками.

Зокрема, періодичні чисельні обмеження, а подекуди й санкції, які запроваджуються з боку держав щодо експерту товарів унеможливлюють здійснення та реалізацію договірних зобов’язань. Такі обмеження мають ознаки форс-мажорних-обставин, доведення їх впливу на договірні зобов’язання є доцільним. Так, у подібній бізнес-ситуації об’єктами досліджень незалежної фахової наукової правової експертизи стали надані замовником експертизи документи, а також Європейські принципи договірного права, за якими сторона, у разі порушення виконання своїх обов’язків, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що дане невиконання є результатом обставин, які перешкоджають виконанню зобов’язань, та вона, укладаючи договір, не могла спрогнозувати виникнення даних обставин, або ж уникнути чи подолати їх та їхні наслідки (стаття 8:108) та міжнародні принципи договорів комерційного характеру (УНІДРУА), за якими також сторона вважається такою, що звільнена від відповідальності за невиконання, якщо вона доведе, що невиконання є наслідком перешкоди поза її контролем та вона не могла спрогнозувати виникнення даних обставин, які є причиною перешкоджання виконання зобов’язань, в той час, коли укладався договір (згідно статті 7.1.7. частини першої).

Відповідно до результатів незалежної фахової науково-правового експертизи, проведеної фахівцями за науковою спеціальністю: 12.00.03: цивільне право та цивільний процес; сімейне та міжнародне приватне право, встановлено, що виконання зобов’язань за контрактом за участю іноземного експортера, як сторони правочину, унеможливлено саме впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тому експертами зроблено такі висновки:

  1. Наслідками фактичної неможливість виконання взятих на себе зобов’язань, що передбачені умовами контракту, укладеного між Замовником та Постачальником з поставки Товару у визначений сторонами строк, є обставин, які за своїми правовими ознаками належать до форс-мажорних (обставин непереборної сили), зокрема: законодавчо встановлені заборони та обмеження на експорт товарів подвійного призначення із країн Європейського Союзу.
  2. Визначені форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) є надзвичайними, непередбачуваними і невідворотними, їх дії не можна уникнути за звичайних обставин (у момент укладення правочину) при всій обачливості зобов’язаної сторони, якою за експертним висновком є Постачальник, об’єктивно впливають на фактичне виконання його обов’язків відповідно до контракту та об’єктивно перешкоджають їх виконання у встановлений строк.
  3. Встановлені форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) є підставою для звільнення від відповідальності зобов’язаної сторони, а саме: Постачальника, за невиконання зобов’язань, передбачених умовами контракту.

Без виключень, незалежна науково-правова експертиза спрямована на встановлення об’єктивності та знаходження оптимальних шляхів вирішення практичних проблем. Термін проведення незалежної фахової науково-правової експертизи за вищевказаним предметом дослідження становить 3 (три) робочих днів.